NOWE ZASADY PARKOWANIA NA TERENIE SP ZOZ KOŚCIAN

Dyrekcja SP ZOZ w Kościanie informuję że z dniem 27 stycznia 2020 r. ulega zmianie regulamin parkowania pojazdów na terenie szpitala.

 

 

 

Regulamin parkowania pojazdów na terenie
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
64 – 000 Kościan, ul. Szpitalna 7
1. SP ZOZ w Kościanie udostępnia na terenie zlokalizowanym pod adresem 64-000
Kościan, ul. Szpitalna 7 całodobowe niestrzeżone miejsca parkingowe.
2. Osoby niepełnosprawne, osoby dowożące osoby niepełnosprawne na
świadczenia oraz pracownicy SP ZOZ w Kościanie korzystają z miejsc
parkingowych bezpłatnie.
3. Pacjenci mogą korzystać na terenie SP ZOZ w Kościanie tylko z miejsc
parkingowych wyznaczonych i wskazanych przez Pracowników Ochrony.
4. W przypadku braku miejsc parkingowych wyznaczonych dla Pacjentów
korzystających ze świadczeń zdrowotnych Pracownik Ochrony może odmówić
możliwości wjazdu na teren Szpitala.
5. W stanach nagłych, zagrożenia nie ma zastosowania pkt. 4.
6. Za wjazd i parkowanie na teren SP ZOZ w Kościanie pobierana jest opłata
zgodnie z ustalonym cennikiem.
7. Osoby wjeżdżające na teren SP ZOZ w Kościanie zobowiązane są do zatrzymania
się przed szlabanem w celu:
• okazania przepustki imiennej,
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• uiszczenia opłaty.
8. Pracownicy szpitala korzystają z miejsc postojowych bezpłatnie na podstawie
okazanej przepustki imiennej.
9. Cennik korzystania z miejsc postojowych na terenie SP ZOZ w Kościanie:
• za wjazd na teren szpitala pobierana jest opłata w kwocie – 4,00 zł (opłata
pobierana przy wjeździe na teren szpitala),
• za każdą następną rozpoczętą godzinę pobierana jest opłata w kwocie – 3,00 zł
(płatne przy opuszczeniu terenu SP ZOZ w Kościanie),
• za każdy dzień postoju pojazdu pacjenta pobierana jest opłata – 20,00 zł (opłata
pobierana w dniu wypisu ze szpitala, na podstawie okazanego pokwitowania
uiszczenia opłaty za wjazd na teren szpitala).
10.Zabrania się parkowania pojazdów w miejscach stanowiących bezpośrednie
dojście do oddziałów, na chodnikach, kopertach, terenach zielonych, drogach
dojazdowych i w miejscach oznaczonych znakiem lub napisem „ZAKAZ
PARKOWANIA”.
11.W sytuacji pozostawienia pojazdu w miejscach zabronionych dyrekcja SP ZOZ
w Kościanie może wezwać odpowiednie służby, celem usunięcia pojazdu.
12.Dyrekcja SP ZOZ w Kościanie nie odpowiada za:
• szkody powstałe w wyniku włamania do pojazdu,
• inne uszkodzenia pojazdu,
• kradzież wyposażenia pojazdu,
• pozostawione przedmioty w pojeździe.
13.Osoby wjeżdżające na teren SP ZOZ w Kościanie zobowiązane są do:
• zaparkowania pojazdu w miejscach wyznaczonych,
• stosowania się do poleceń pracowników ochrony obiektu,
• pozostawienia stałej przepustki lub dowodu uiszczenia opłaty w pojeździe
w widocznym miejscu.
14.Ilość miejsc postojowych jest ograniczona przepisami przeciwpożarowymi,
drogami ewakuacyjnymi oraz strefami ochronnymi wyznaczonymi do obiektów
technicznych.
15.Ograniczenia w ruchu i parkowaniu na terenie SP ZOZ w Kościanie wynikają z
zaleceń pokontrolnych Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej z uwagi na
bezpieczeństwo p/pożarowe pacjentów i osób przebywających na terenie SP
ZOZ w Kościanie.
16.Pracownicy ochrony są uprawnieni do wskazania miejsca parkowania.
17.Pracownicy ochrony są uprawnieni do ustalania uprawnień do przebywania
pojazdu na terenie szpitala i zażądania okazania ważnej przepustki na wjazd jak
również legitymowanie osób w wypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 2997
roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.).
18.Regulamin obowiązuje od dnia 27 stycznia 2020 roku.

Najnowsze artykuły