W LUTYM RUSZY KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego zostanie przeprowadzona
w dniach od 3 lutego 2020 r. do 25 lutego 2020 r. w godz. od 7:00 do 15:00 w budynku przy
ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 2001 i urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1999 i 2000, które:

  1. a)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. b)zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,       o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej – od burmistrza/wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

  dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

  aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

  dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

  posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

  dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

  potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Najnowsze artykuły