PROJEKT UCHWAŁY ZAWIERAJĄCEJ WYKAZ KĄPIELISK NA TERENIE GMINY KOŚCIAN W ROKU 2020

PROJEKT UCHWAŁY w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku –prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r, poz. 2268 ze zm.) Rada Gminy Kościan uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Kościan w roku 2020.2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościan.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły