ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI W RACOCIE

Gmina Kościan jest w trakcie realizacji projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z budową solarnej suszarni osadów ściekowych”, realizowanego w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ten realizowany jest w ramach dwóch zadań.

Pierwsze zadanie obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Obecnie wykonano w ponad 95 % takie obiekty jak: dwa reaktory biologiczne oczyszczania ścieków, budynek recyrkulacji ze stacją dmuchaw zblokowany z komorą rozdziału, budynek kraty wstępnej zblokowany ze stacją zlewczą ścieków, komorę stabilizacji osadu nadmiernego, sieci technologiczne. W trakcie budowy są pozostałe obiekty, m.in. słoneczna suszarnia osadów ściekowych. Zaawansowanie prac na całym tym zadaniu przekracza 50%.

Drugie zadanie obejmowało budowę kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymianę nieszczelnej kanalizacji sanitarnej). Zadanie to zostało już wykonane. W wyniku jego realizacji powstała nowa sieć wraz z przyłączami o następujących parametrach: kolektory PVC 200 mm – 990 mb, przyłącza PVC 160 mm – 13 szt./113 mb, przyłącza PVC 200 mm – 4 szt./81 mb. Koszt wymiany kanalizacji 590.000 zł brutto. Całkowita wartość projektu to kwota 20.871.962 zł brutto. Kwota dofinansowania z WRPO: 7.239.893,12 zł, zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu: 7.000.000 zł. (am)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły