BUDOWA OBWODNICY CZEMPINIA PRIORYTETEM DLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH GMINY CZEMPIŃ

Podczas sesji w dniu 23 października 2019 r. Rada Miejska w Czempiniu na wniosek Burmistrza Konrada Malickiego podjęła apel do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia działań dla budowy obwodnicy Czempinia w przebiegu dróg wojewódzkich. W apelu podniesiono cały szereg argumentów za podjęciem tego przedsięwzięcia. Przemawia za tym przede wszystkim ciągły i wzrost natężenia ruchu na drogach wojewódzkich nr 310 i 311 prowadzących przez centrum miasta. Celem budowy obwodnicy Czempinia jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta oraz zapewnienia bezkolizyjnej możliwości przejazdu przez linię kolejową relacji Poznań – Wrocław, którego brak w Czempiniu pomimo zrealizowanej modernizacji tej linii. Gmina Czempiń opracowała już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obwodnicy miasta Czempinia, który został ostatecznie przyjęty przez Radę Miejską w Czempiniu uchwałą nr XLVII/355/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku (Dz. U. Woj. Wielk. z 2017 r., poz. 5753). Gmina rozpoczęła również procedurę przejmowania nieruchomości niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia. Zbieg dwóch dróg wojewódzkich nr 310 i 311 odbywa się w centrum miasta na skrzyżowaniu z linią kolejową E-59, w ramach której realizowany jest bardzo duży ruch kolejowy – w tym planowana do uruchomienia trasa Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz w przyszłości dodatkowy ruch z przygotowywanej do rewitalizacji linii kolejowej Czempiń – Śrem. Rosnący ruch przez miasto jest także źródłem niepożądanej ponadnormatywnej emisji spalin, drgań i hałasu, które znacząco obniżają komfort życia i stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Należy mieć przy tym na uwadze położenia Czempinia w naturalnym zaniżeniu terenu. Negatywna emisja jest potęgowana w czasie zatrzymywania się ruchu pojazdów w wyniku zamknięcia przejazdów kolejowych w Czempiniu, której łączny czas sięga nawet 5 godzin na dobę. Cały ruch tranzytowy przez miasto odbywa się aktualnie przez rynek (układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków pod numerem 691/Wlkp/A) w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła (wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2624/A). Ostatnie dostępne badania natężenia ruchu na drogach wojewódzkich wykonanew roku 2015 wykazały w Czempiniu wysoką wartość natężenia ruchu wynoszącą 8631 pojazdów na dobę. Wysokie natężenia ruchu zostało także potwierdzone badaniem na przejeździe kolejowo-drogowym w ciągu ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Czempiniu z października 2018 roku wykonanym na zlecenie WZDW w Poznaniu, które wykazało ruch 7863 pojazdów na dobę. Równolegle na drugim przejeździe kolejowym w Czempiniu, który także obsługuje część ruchu z dróg wojewódzkich badanie natężenia ruchu z października 2018 roku wykazało wartość 1908 pojazdów na dobę. Obrazuje to stale rosnące natężenie ruchu pojazdów w ciągu dróg wojewódzkich w mieście Czempiniu i to w okresie, w którym nie były tymi drogami wyznaczane objazdy dla innych dróg wojewódzkich. Jeżeli połączymy tą wartość z czasem zamknięcia przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej sięgającego 5 godzin na dobę oraz częstotliwością jego zamykania wynoszącą co najmniej 60-70 na dobę, to ujawnia się krytyczna dla miasta Czempinia suma utrudnień, zagrożeń bezpieczeństwa oraz negatywnej emisji spalin, drgań i hałasu wywoływana przez ruch pojazdów na drogach wojewódzkich. Wobec faktu budowy nowej drogi ekspresowej S-5 przewiduje się jeszcze większą intensyfikację ruchu tranzytowego przez Czempiń w nieodległej już przyszłości. Powstanie węzła komunikacyjnego „Czempiń” w przebiegu tej drogi ekspresowej, wygeneruje spodziewany wzrost ruchu za pośrednictwem dróg wojewódzkich z kierunku drogi ekspresowej S-11. Podobnie zwiększeniu ulec ma także ruch pociągów na linii kolejowej E-59 w wyniku zakończenia prac modernizacyjnych i przywrócenia ruchu pociągów towarowych, uruchomienia na niej Kolei Metropolitalnej oraz w dalszej perspektywie dołączenia ruchu kolejowego z linii Czempiń – Śrem. Dzisiejsze ogromne utrudnienia i zagrożenia związane układem komunikacyjnym dróg wojewódzkich w Czempiniu ulegną zatem w perspektywie najbliższych miesięcy i lat znaczeniu nasileniu w praktyce uniemożliwiając normalne funkcjonowanie miasta i znacząco zmniejszając jego atrakcyjność. Podkreślenia wymaga również fakt, że obwodnica Czempinia w przebiegu dróg wojewódzkich ma duże znaczenie dla całego regionu, ponieważ stanowić będzie naturalne połączenie komunikacyjne pomiędzy drogami ekspresowymi S-5 i S-11. Obecnie układ dróg wojewódzkich na terenie Czempinia stanowi główny objazd drogowy w związku z prowadzoną modernizacją linii kolejowej E-59 na odcinku Kościana i taką rolę będzie też pełnił w przyszłości w podobnych sytuacjach. Ponadto w zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Czempiniu „Programie  Rewitalizacji miasta Czempinia na lata 2016-2023” przewidujemy realizację przedsięwzięcia rewitalizacji rynku. Jej celem ma być przywrócenie rynkowi roli wielofunkcyjnego centralnego placu w mieście, co wymaga wyeliminowania znacznej części ruchu samochodowego z tego miejsca i jego uspokojenia. Stąd też ważnym krokiem na tej drodze będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z rynku na projektowaną obwodnicę miasta. Program ten był przedmiotem opiniowania przez Zarząd Województwa, który go zaakceptował i wpisał do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego (uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4249/2017 w dniu 13 września 2017 roku). Konsekwencją realizacji naszego programu jest konieczność wybudowania obwodnicy miasta Czempinia. Zatem już dziś winny możliwie szybko podjęte zostać działania samorządu województwa dla realizacji obwodnicy miasta Czempinia, jako ważnego przedsięwzięcia dla układu komunikacyjnego regionu.

Źródło:Gmina Czempiń

Najnowsze artykuły