Powiat zgłosił do Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego trzy projekty o znaczeniu strategicznym

W związku z trwającymi pracami nad Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku oraz Regionalnym Programem Operacyjnym dla województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027 Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak zaprosił samorządy do składania propozycji projektów o strategicznym znaczeniu dla Wielkopolski. Zarząd Powiatu Kościańskiego w odpowiedzi na to zaproszenie przedstawił Marszałkowi trzy strategiczne dla Powiatu Kościańskiego, a jednocześnie także dla Wielkopolski projekty. Pierwszy z nich zakłada utworzenie w Kościanie średniej szkoły pielęgniarek na bazie istniejącego do 2012 r. Medycznego Studium Zawodowego funkcjonującego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego.

– System kształcenia podstawowego pielęgniarek w Polsce w ostatnich latach uległ głębokim przeobrażeniom. Nastąpiło odejście od systemu kształcenia na poziomie szkoły średniej i pomaturalnej na rzecz szkolnictwa wyższego – zauważa Starosta Kościański Henryk Bartoszewski. – Należy jednak pamiętać, że praca pielęgniarek odbywa się również w podmiotach niemających statusu podmiotu leczniczego, takich jak domy pomocy społecznej, domy opieki. W dobie starzejącego się społeczeństwa, istotne jest zapewnienie właściwej i godnej opieki dla osób starszych i schorowanych. Do tego konieczne jest odpowiednie przygotowanie osób wykonujących zawód pielęgniarki. Niestety istniejący system kształcenia doprowadził do powstania ogromnych niedoborów w tym zakresie. Bez wprowadzenia istotnych zmian systemowych proces ten będzie postępował – mówi H. Bartoszewski. Efektem utworzenia średniej szkoły pielęgniarek w Kościanie będzie przygotowanie średniego personelu medycznego do wykonywania zawodu pielęgniarki w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie. Projekt swoim zasięgiem wykracza poza teren powiatu kościańskiego, a nawet województwa wielkopolskiego, dzięki przyjętym rozwiązaniom systemowym swoim oddziaływaniem obejmie zdecydowanie większy obszar. Drugim projektem zgłoszonym przez Powiat Kościański jako strategiczny z punktu widzenia Wielkopolski jest utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego poprzez przebudowę i częściową rozbudowę połączoną ze zmianą sposobu użytkowania istniejących budynków warsztatów szkolnych przy ZSP w Kościanie.Sytuacja na rynku pracy pokazuje konieczność zwiększenia nacisku na kształcenie zawodowe.  Konieczne jest podejście globalne w zakresie kształcenia zawodowego na terenie województwa wielkopolskiego. By stworzyć odpowiednie warunki nauki zawodu, należy stworzyć nowoczesną bazę praktycznej nauki. Powiat Kościański ma bogatą tradycję w tym zakresie, posiada też bazę. Wymaga ona jednak unowocześnienia i dostosowania do współczesnych potrzeb pracodawców. Poza dwoma projektami edukacyjnymi, Powiat Kościański zgłosił także budowę drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S5 z drogą wojewódzką nr 308, czyli północnej obwodnicy Kościana.

Najnowsze artykuły