Gmina Kościan w Unii Europejskiej

15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej odcisnęło duże i pozytywne piętno w krajobrazie Gminy Kościan i mentalności naszych mieszkańców. Samorząd Gminy Kościan od roku 2006 pozyskał kwotę 27.314.334,95 zł na 37 projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, co stanowi 53 % zaangażowanych środków w ramach wspomnianych projektów unijnych. Wiele pomogło nasze uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania „Gościnna Wielkopolska”. Największe zadania realizowane były z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Były nimi takie projekty, jak Przygotowanie terenu aktywizacji gospodarczej w Pianowie, budowa kanalizacji sanitarnych, Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Oborzyskach i rozbudowa sieci wodociągowych, budowa centrów integracyjno-rekreacyjnych w Kokorzynie, Spytkówkach, Nowym Dębcu, przebudowa świetlic wiejskich w Choryni, Gryżynie, Widziszewie, Przebudowa ulicy Szkolnej w Racocie, Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach, czy ostatnio pozyskane środki na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Racocie i Instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Kościan. Realizowane były także tzw. projekty miękkie. GOPS realizował m.in. projekt Twoja aktywność – Twój rozwój z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a szkoły Poprawiają warunki dydaktyczne dla uczniów Gminy Kościan z WRPO 2014+. Bez wsparcia środków unijnych nasz skok cywilizacyjny nie byłby taki szybki. Warto działać w zjednoczonej Europie.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły