Spotkanie z sołtysami w Pianowie

Na zaproszenie Wójta Gminy Kościan – Andrzeja Przybyły w świetlicy wiejskiej w Pianowie odbyło się spotkanie z sołtysami, na którym przedstawione zostały zagadnienia związane z kontaktami i współpracą sołtysów z Urzędem Gminy Kościan. W spotkaniu uczestniczyli również radni Gminy Kościan – członkowie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska oraz Ładu i Porządku Publicznego i Komisji Spraw Socjalnych, Oświaty, Kultury i Sportu, którzy odbywali swoje robocze posiedzenie.

Skarbnik Gminy – Danuta Marciniak przedstawiła zasady tworzenia i przyjmowania Funduszy Sołeckich oraz współpracy przy ich rozliczaniu. Omówiono także realizowane i planowane inwestycje drogowe na terenie Gminy Kościan. Podkreślono potrzebę dbałości o wizerunek i promocję naszej gminy, również przez sołectwa. Podziękowano sołtysom za licznie podejmowane akcje na rzecz swoich środowisk, w tym również za akcję wiosennego sprzątania gminy oraz akcje charytatywne. Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Artur Opas przedstawił kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu, a także przybliżył zasady rywalizacji sportowej sołectw Gminy Kościan w roku 2019. Przedstawiciel Powiatowego Inspektora Weterynarii – Sylwia Bąkowska omówiła zasady powiadamiania rolników o przeprowadzanych badaniach lub szczepieniach oraz zasady współpracy z sołtysami i przekazywania informacji. Odniosła się również do pytań o bioasekurację i usuwanie padłych lub pozbywanie wałęsających się zwierząt. W przerwie spotkania delektowano się ciastami upieczonymi przez członkinie Rady Sołeckiej w Pianowie.

Źródło: Gmina Kościan