,,Stara mleczarnia” w Jerce na sprzedaż!

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej niżej nieruchomości

 • Położenie: Jerka  Szkolna 10
 • Nr działki: 873/5
 • Powierzchnia działki: 0,3274 ha
 • Nr księgi wieczystej: PO1K/00049967/0
 • Dział III i IV księgi wieczystej bez obciążeń
 • Termin poprzedniego przetargu: 12 kwietnia 2019 roku
 • Opis nieruchomości:

nieruchomość zabudowana położona przy drodze utwardzonej, wyposażona w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną zabudowana nieużytkowanymi budynkami po byłej mleczarni:

 1. budynkiem produkcyjnym o pow. użytkowej 432,00m2 ,
 2. budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 29,80m2
 3. trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-biurowym – o pow. użytkowej 275,80 m2,
 4. budynkiem po portierni o pow. użytkowej 40,50 m2

Budynki są w złym stanie technicznym i wymagają kapitalnego remontu

 • Przeznaczenie nieruchomości:

Dla przedmiotowego terenu, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzywiń  położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą, jednorodzinną zwartą, w tym szeregową, obiekty usługowe o charakterze usługowym dla funkcji mieszkaniowej

 • Cena wywoławcza nieruchomości: 194 400,00 zł
 • Termin przetargu: 28 czerwca  2019 roku godz. 1000
 • Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, pok. nr 120
 • Wysokość i termin wniesienia wadium: 38 000,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie w Banku Spółdzielczym w Kościanie Nr 30 8666 0004 0108 1155 2000 0006, przy czym za prawidłowo wpłacone uznaje się wadium, które wpłynęło na rachunek banku do dnia 24 czerwca  2019 roku
 • Bliższe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kościanie przy al. Tadeusza Kościuszki nr 22 pok. nr 22 i telefonicznie tel.                   (65) 5110 – 884  23.

Najnowsze artykuły