Miliony dla Gminy Krzywiń

Gmina Krzywiń zajęła 16 miejsce w Wielkopolsce na 91 z listy projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla Działania 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to 4.998.689,72 zł, a wartość całkowita projektów to kwota 5.880.811,46 zł. W ramach przyznanego dofinansowania z zakresu rewitalizacji zrealizowane zostaną następujące projekty: przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku- centrum integracji i aktywizacji lokalnej w Łuszkowie (w trakcie realizacji od listopada 2018 roku) oraz zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Świniec i przebudowy kotłowni w budynku świetlicy. Warto dodać, że przed dwoma laty, również w przededniu Świąt Wielkanocnych, napłynęła informacja o przyznaniu dofinansowania na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły