Atlas dostępu do Internetu

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej informuje, że uruchomiony został Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ideą stworzenia Atlasu było wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie działań zmierzających do zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu mieszkańcom wszystkich gmin w Polsce. Funkcjonalności przekazane użytkownikom umożliwiają wgląd do wieloaspektowego zakresu danych dotyczących istniejącej i planowanej infrastruktury szerokopasmowej, w tym informacji wspomagających planowanie w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnych, diagnozowanie problemów i rozwój współpracy pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych i przedsiębiorcami.

Jedną z ciekawszych funkcji prezentowanego rozwiązania jest zobrazowanie bezpośrednio na mapie miejsc w danej gminie, w których jest możliwy dostęp do Internetu szerokopasmowego o przepustowości minimum 30 Mb/s, jak i tych, w których jest on nieosiągalny. Informacje tego rodzaju przekazane zarówno władzom samorządowym, zainteresowanym realizacją usług publicznych jak i firmom skupionym na prowadzeniu korzystnych ekonomicznie inwestycji będą prowadzić np. do rozwoju współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dane te mogą posłużyć też opracowaniu mechanizmów stymulujących aktywność przedsiębiorców telekomunikacyjnych poprzez stwarzanie przyjaznego środowiska inwestycyjnego np. poprzez ustalanie „konkurencyjnych” stawek opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z prowadzeniem prac dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto zarówno informacje dotyczące objęcia zasięgiem sieci jak i przebiegiem istniejącej infrastruktury szerokopasmowej, mogą być przydatne w ramach projektowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który poza warunkami zagospodarowania i zabudowy oraz przeznaczenia poszczególnych terenów określa również rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, takich jak budowa sieci telekomunikacyjnych.

Atlas daje także możliwość oceny poziomu dostępności do szybkiego Internetu w porównaniu do gmin sąsiadujących oraz do ogólnokrajowego rankingu. Jako kryterium służące do przygotowania zestawienia przyjęto tzw. wskaźnik penetracji budynkowej, czyli stosunek liczby budynków znajdujących się w zasięgu sieci gwarantującej dostęp do szybkiego

Internetu do liczby budynków nieobjętych tym zasięgiem.

Podsumowując, Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu może posłużyć analizom, planowaniu i rozwojowi współpracy na linii władza samorządowa – przedsiębiorca. Jednocześnie bardzo szeroki zakres informacji jest dostępny w formie niezwykle klarownej i intuicyjnej w obsłudze. Mapy zostały poszerzone o dodatkowe funkcjonalności, natomiast układ treści skonstruowany został w ten sposób, że poszczególne grupy informacji dotyczące danej gminy dostępne są z poziomu jej mapy.

Zachęcamy do zapoznania się z funkcjonalnościami Atlasu.

Narzędzie jest dostępne na stronie https://mapbook.uke.gov.pl/

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły