Ruszył nabór wniosków w programie „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański w 2019 roku przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „Aktywny Samorząd”.Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

W 2019 r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16. roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

Obszar A zadnie 2 –pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Obszar A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Obszar A zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku lub obu rąk z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i  oprogramowania,

Obszar B zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

Obszar B zadanie 5 – pomoc  w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczeniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka          będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka,

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem Internetu), przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Terminy przyjmowania wniosków w 2019 r.:

Moduł I

od 03.06.2019 r. do 30.08.2019 r.

Moduł II

od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019) – semestr letni

od 02.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020) – semestr zimowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 065/511-01-66 , 065 512-02-17.

 

źródło:Powiat Kościański    

Najnowsze artykuły