Zarząd Powiatu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na zadania realizowane 2019 roku

Zarząd Powiatu Kościańskiego, 11 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.Do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęło 119 ofert.Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – otrzymały wsparcie w wysokości 40 340 złotych. Wsparcia udzielono 41 wnioskom.Na zadania z zakresu turystyki Zarząd Powiatu przyznał wsparcie w wysokości 20 760 złotych. Pomoc finansową otrzymało 14 wnioskodawców. Na 24 zadania z zakresu kultury rozdysponowano kwotę 30 tys. złotych.  Większą kwotę, ponad 35 tys. złotych przeznaczono na 27 zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.13 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie. Łącznie na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył w 2019 roku ponad 126 tys. złotych.

Poniżej do pobrania Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 

UCHWAŁA NR 16/74/19
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania,
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej,
turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j.Dz.U.2018.450 ze zmianami) oraz uchwały nr 8/38/19 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 7 stycznia
2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania zadań
publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury,
promocji i ochrony zdrowia, uchwala się co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 8/38/19 Zarządu Powiatu
Kościańskiego z dnia 7 stycznia 2019 r. na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania zadań publicznych
będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji
i ochrony zdrowia do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęło 119 ofert.
§ 2. Wykaz ofert, wybranych na wykonywanie zadań wskazanych w § 1, które spełniają wymogi określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U.2018.450 ze
zmianami) oraz wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym:
1) Wykaz ofert na realizację Zadania A – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – stanowi załącznik nr
1 do uchwały
2) Wykaz ofert na realizację Zadania B – Turystyka – stanowi załącznik nr 2 do uchwały
3) Wykaz ofert na realizację Zadania C – Kultura – stanowi załącznik nr 3 do uchwały
4) Wykaz ofert na realizację Zadania D – Ochrona i promocja zdrowia – stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
§ 3. Wykaz ofert rozpatrzonych negatywnie stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
§ 4. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie
internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zarządu
Henryk Bartoszewski

Najnowsze artykuły