Obwodnica Kościana w fazie projektu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu złożył wniosek do Gminy Kościan o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. W ramach inwestycji projektuje się budowę odcinka drogi wojewódzkiej wraz z włączeniem się do projektowanego wg odrębnego opracowania skrzyżowania z drogą krajową nr 5, gdzie będzie usytuowany zjazd na drogę ekspresową S5. Ponadto projektuje się budowę skrzyżowań typu rondo z drogą wojewódzką nr 308 (ul. Gostyńska/Kościańska), z drogą gminną przewidzianą w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, z drogą powiatową nr 3897P (ul. Chłapowskiego). Przedsięwzięcie obejmuje także budowę trzech obiektów mostowych: nad linią kolejową E-59 Poznań – Wrocław, nad drogą gminną nr 576018P (ul. Czempińska) i nad drogą powiatową nr 3969P (ul. Poznańska), zabezpieczenie lub przebudowę istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, budowę kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających, budowę oświetlenia drogowego, budowę obiektów inżynierskich, przebudowę lub konserwacje istniejących rowów melioracyjnych, wycinkę oraz nasadzenia zieleni. (md)

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły