Kwalifikacja wojskowa kobiet i mężczyzn

Kwalifikacja wojskowa obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu  ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzają ją wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień, starostów i wójtów.

W związku z powyższym Wójt Gminy Kościan wezwał do stawienia się do kwalifikacji wojskowej mężczyzn urodzonych w roku 2000, a także mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązkowe stawiennictwo mężczyzn do kwalifikacji wojskowej dla Gminy Kościan  przed  powiatową komisja lekarską odbędzie się w terminie od 4 -7 lutego 2019 r. Młodzież z gminy  jako pierwsza będzie kwalifikowana w powiecie kościańskim.

Powiatowa Komisja do spraw kwalifikacji wojskowej będzie prowadziła prace w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2  w  terminie od 4 do 26 lutego 2019 roku. Jednakże kto chciałby przejść procedurę kwalifikacji wojskowej później, będzie miał taką szansę, lecz w innych miejscowościach, gdzie będą jeszcze funkcjonować komisje w naszym województwie /patrz – Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze województwa wielkopolskiego/.

Komisja kwalifikacyjna przeprowadza podstawowy wywiad medyczny oraz standardowe badania, np. postawa ciała, badanie wzroku, określenie kategorii zdrowia. Młodzi ludzie zostaną zaewidencjonowani oraz otrzymają wojskowe dowody tożsamości w postaci Książeczek Wojskowych z wpisaną kategorią zdrowia. Przed komisją mogą stawić się również kobiety w wieku od 19 do 24 lat, które mają zawody przydatne w armii, np. lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, farmaceuci. Z Gminy Kościan kobiety przejdą kwalifikacje wojskową 25 lutego 2019 roku.

Ponadto informujemy:

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązana jest przedstawić:

1/ wójtowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a także dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w  wezwaniu nie było możliwe;
2/ powiatowej komisji lekarskiej: posiadaną dokumentacje medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3/ wojskowemu komendantowi uzupełnień: aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku  wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły