Rozbudowa oczyszczalni w Racocie

Wójt Gminy Kościan podpisał umowę z wybraną w wyniku przetargu firmą PTB Nickel sp. z o.o. na realizację zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych – budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi”. Przedsięwzięcie to realizowane będzie do sierpnia 2020 roku w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, z kwotą dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 7.239.893,12 zł i całkowitą wartością projektu w kwocie 20.279.010,00 zł obejmującą również Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turwi, która będzie przedmiotem osobnego przetargu.

Rozbudowa oczyszczalni w Racocie związana jest z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków, poprawą istniejącego stanu technicznego, wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania oraz rozbudową o nowe węzły technologiczne, zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków. Projekt polegać będzie na realizacji oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. Projekt zakłada zwiększenie efektywności mechanicznej oczyszczania ścieków. Zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane będzie w solarnej suszarni osadów. W wyniku prac objętych zadaniem wykonana  ma zostać oczyszczalnia ścieków składająca się z: układu  przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania, reaktora biologicznego oczyszczania ścieków, węzła gospodarki osadowej oraz obiektów towarzyszących (stacja dmuchaw, stacja dozowania reagentów, zbiornik wody technologicznej, komora pomiarowa ścieków oczyszczonych). Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przebudowa  budynku socjalno-administracyjnego, wykonane niezbędnych dróg i ciągów komunikacyjnych oraz ogrodzenia. (md)

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły