V. sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Termin: 16 stycznia 2019 roku o godzinie 16.00
Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu
Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Czempiniu:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2019 – 2030. Załącznik
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2019 rok. projekt uchwały
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Projekt uchwały – przejdź
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Projekt uchwały – przejdź
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia ,,Rowerowa S5” i przytąpienia do Stowarzyszenia Gminy Czempiń. Projekt uchwały – przejdź
9. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Czempiń o pracach w okresie międzysesyjnym, w tym związanych z wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w Czempiniu.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad V sesji.

Źródło: czempin.pl