Informacja dla mieszkańców obrębów geodezyjnych Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo, Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo oraz Kokorzyn

                   Kościan, dnia 03.01.2019 r.

GN-I.6641.1.2018

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

zawiadamia, że:

Wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegające na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali;

na obszarze obrębów ewidencyjnych: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo, Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo, Kiełczewo, Kokorzyn, położonych na terenie gminy Kościan.

Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków składający się z części opisowej i kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

Wyłożenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22,

w dniach od 28 stycznia 2019 do 15 lutego 2019 roku, w godzinach od 9 00 do 1300.

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Henryk Bartoszewski

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły