Budżet Gminy Kościan na rok 2019

Budżet Gminy Kościan w roku 2019 będzie rekordowy. Dochody planowane są w wysokości 87.465.194 zł, a wydatki zaplanowano na kwotę 96.311.188 zł. Deficyt w kwocie 8.845.994 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

W planowanych dochodach gminy najważniejsza pozycja to dochody własne na kwotę prawie 29,8 mln zł, co stanowi 33,7 % ogółu planowanych dochodów. Na dochody własne składają się przede wszystkim podatek od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłaty za wodę i ścieki, opłata eksploatacyjna oraz pozostałe podatki i opłaty. Udziały gminy w podatkach dochodowych, zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, będą stanowiły kwotę niespełna 15,6 mln zł (17,8 % ogółu). Zatem łącznie dochody własne i udziały w podatkach przekroczą 51 % ogółu.

Znaczącymi pozycjami w dochodach są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15,6 mln zł, tj. 17,8 %. Najważniejsze z tych zadań to świadczenia wychowawcze w programie Rodzina 500+ oraz pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej. Subwencja oświatowa w roku 2019 ma wynieść 11,45 mln zł, tj. 13,1 % całości dochodów. Ponadto na dochody składają się także dotacje w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencja wyrównawcza.

W planie wydatków przewidywane wydatki majątkowe przekroczą kwotę 36,2 mln zł, co stanowi 37,6 % ogółu. Gmina Kościan w ostatnich latach utrzymuje wysoki wskaźnik wydatków majątkowych, a na rekordowe wydatki w przyszłym roku złożą się głównie inwestycje związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i fotowoltaiką dla mieszkańców dofinansowane ze środków unijnych WRPO.

W strukturze wydatków najbardziej znaczące pozycje to: oświata i wychowanie (szkoły podstawowe, przedszkola, dowozy do szkół, świetlice, dopłaty do przedszkoli w innych gminach), które stanowią 24,5 % wydatków (tj. 23,6 mln zł) oraz opieka społeczna i socjalna (działalność GOPS, program Rodzina 500+, dodatki mieszkaniowe, stypendia, warsztaty terapii zajęciowej, dowóz do ośrodka rehabilitacji) stanowiące 19,1 % ogółu planowanych wydatków (kwota 18,4 mln zł). Na zadania drogowe zamierzamy przeznaczyć kwotę 12 mln zł, czyli 12,5 % naszych wydatków. Ponadto w budżecie gminy zaplanowano spore wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową, w sumie 20,9 mln zł (tj. 30,5 %) oraz gospodarką komunalną w wysokości 7,7 mln zł, tj. 8 % budżetu. Duże wydatki  na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową związane są z planami remontu i rozbudowy remizy strażackiej w Racocie. Zabezpieczono także środki na fundusz sołecki w 2019 roku w wysokości 945.375 zł, tj. o 12 % więcej jak w roku ubiegłym. Zaplanowane zostały również środki na dotacje dla organizacji i stowarzyszeń, przekazywane na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w zakresie kultury, kultury fizycznej i promocji zdrowia, środki na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych, dofinansowanie usuwania azbestu, dotacje do spółki wodnej melioracji, na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Gaju, na potrzeby gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych, a także dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan, w tym na remont biblioteki w Widziszewie, oraz dla niepublicznego przedszkola Zwinne Szkraby w Kiełczewie.

Gmina Kościan w roku 2019 ma zaplanowane ponadto dotacje na zadania inwestycyjne Powiatu Kościańskiego na przebudowę drogi Darnowo-Wyskoć-Turew (1,5 mln zł) oraz Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej z Racotu do Choryni wzdłuż drogi nr 308 (1 mln zł) i na przygotowanie dokumentacji północnej obwodnicy Kościana (100 tys. zł).

Ważniejsze wydatki majątkowe, które mają stanowić w 2019 roku aż 37,6 % wydatków, to m.in. instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan, budowa sieci wodociągowej w Sepienku, budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów, budowa drogi Sierakowo – Kiełczewo (ul. Polna), przebudowa drogi Choryń – Granecznik, przebudowa drogi Pianowo – Kościan (ul. Czempińska), przebudowa budynku remizy OSP Racot. Pełen wykaz wydatków majątkowych oraz wydatków z funduszy sołeckich w załączeniu.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły