Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

W poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku obradowała w Starostwie Powiatowym w Kościanie Powiatowa Rada Rynku Pracy. Było to pierwsze spotkanie po wyborach zwołane przez Henryka Bartoszewskiego, Starostę Kościańskiego.W oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Starosta Kościański powołał nowych członków Rady. Oprócz dotychczasowych członków Rady w jej skład weszli Piotr Ruszkiewicz – Burmistrz Miasta Kościana, Michał Jurga  – przedstawiciel Powiatu Kościańskiego oraz Karol Pawlak – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo – doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Powiatowe Rady Rynku Pracy m.in. oceniają racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniują kryteria ich podziału, opiniują programy specjalne, w tym, liczbę osób objętych programem, kryteria ich doboru, zakładane rezultaty programów, ponadto Rady składają wnioski i wydają opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby reprezentujące:

– działające na terenie powiatu struktury każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców,

– społeczno – zawodowe organizacje rolników, w tym: związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,

– organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto starosta może powołać w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki.

Na wniosek starosty Rada wybrała nowego przewodniczącego. W wyniku głosowania przewodniczącym wybrany został Michał Jurga. Na stanowisko wiceprzewodniczącego wybrano Dominika Wieszczeczyńskiego.Podczas spotkania członkowie Rady zaopiniowali formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób, które Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował w 2019 roku.Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Ewa Beba przedstawiła Radzie projekt planu finansowego Funduszu Pracy, który zakłada, że w 2019 roku najwięcej środków zostanie przeznaczonych na staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, prace interwencyjne. Dyrektor podkreślała, że znaczna kwota zostanie przeznaczona na szkolenia osób do 30 roku życia. Pozostałe formy wsparcia, na które zostaną przeznaczone środki to refundacja składek ZUS, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne. Łącznie na te zadania zabezpieczono 2 miliony 893 tys. złotych.

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły