Konkurs ofert na nowy rok

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz turystyki.W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z projektem budżetu Powiatu Kościańskiego na 2019 rok w zakresie kultury fizycznej, zadania związane z organizacją i udziałem dzieci i młodzieży m.in. w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży  Szkolnej, Licealiadzie – Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych oraz imprezach otwartych znajdujących się w kalendarzach Szkolnego Związku Sportowego i Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS wyniesie 56 tys. złotych.Na zadania w zakresie turystyki, związane z utrzymaniem, poprawa i rozwojem sieci szlaków turystycznych wysokość środków wyniesie 3 tys. złotych.Wszystkie zadania, na które zostaną przyznane dotacje musza być zrealizowane w terminie od 18 stycznia do 15 grudnia 2019 roku.Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk należy wypełnić w czytelny sposób. Wzory ofert są dostępne w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 102, na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „dla mieszkańców – organizacje pozarządowe – ogłoszenia”.Wszystkie oferty należy składać do dnia 28 grudnia 2018 roku (decyduje data wpływu) w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.Otwarcia ofert i oceny formalnej dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie w terminie do 3 stycznia 2019 roku. Oferty, które spełnią wszystkie wymagania formalne zostaną przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny. Komisja Konkursowa– na podstawie ustawowych kryteriów – dokona oceny ofert w terminie do 7 stycznia 2019 roku.Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnie konkurs w terminie do 16 stycznia 2019 roku.Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.

Poniżej do pobrania: treść uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego i druk oferty do wypełnienia.

 

 

Najnowsze artykuły