Powiat wesprze zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął uchwałę w sprawie realizacji Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Zgodnie z nią o wsparcie samorządu przy realizacji ferii zimowych mogą się w terminie do 12 grudnia 2018 roku ubiegać organizacje pozarządowe, (w tym: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe), gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną. Celem programu jest wsparcie sportowo – rekreacyjnej aktywności najmłodszych.Na wsparcie Zarządu Powiatu mogą liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane od 14 do 27 stycznia 2019 roku o charakterze ponadgminnym. Mogą mieć formę: zawodów, festynów, mistrzostw amatorskich, półkolonii o charakterze sportowym, i innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej. Zgodnie z regulaminem zajęcia powinny być realizowane na trenie Powiatu Kościańskiego, jednocześnie Zarząd dopuszcza możliwość realizacji części programu poza terenem powiatu.Zajęcia mogą być jedno lub kilkudniowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty szczegółowo opisane w regulaminie.Zarząd Powiatu Kościańskiego podejmie decyzję o włączeniu danego zadania do programu, określając jednocześnie wysokość przyznanych środków. Łącznie w budżecie powiatu na program zabezpieczono środki w wysokości ponad 30 tysięcy złotych.Z tych pieniędzy może być dofinansowany zakup biletów wstępu do instytucji kultury, centrów zabaw, rekreacji oraz innych ośrodków sportowo – rekreacyjnych, zakup usług transportowych, zakup nagród, zakup drobnego sprzętu sportowego, zakup środków żywności (nie więcej niż 50% kwoty dofinansowania).Szczegóły znajdują się w regulaminie programu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Poniżej także druk wniosku do pobrania.

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły