Wymiana wodomierzy z radiowym systemem odczytu w miejscowości Szczodrowo

Gmina Kościan rozpoczęła wdrażanie radiowego systemu odczytu wodomierzy z nakładkami do radiowego odczytu w miejscowości Szczodrowo. Planowana wymiana rozpocznie się 19.11.2018r.

JAK WYGLĄDA WYMIANA WODOMIERZA

Właściciele nieruchomości, które zostaną objęte montażem nowych wodomierzy, będą informowani o terminach prac w poszczególnych miejscowościach poprzez informacje na stronie internetowej Urzędu Gminy Kościan lub przez sołtysów. Co istotne, stan licznika wymienianego wodomierza, będzie protokołowany i potwierdzany zarówno przez wykonawcę, jak i właściciela lub zarządcę.

Gmina Kościan zachęca swoich odbiorców do udostępnienia miejsca upoważnionym monterom oraz zapewnienia swobodnego dostępu do wodomierzy, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa Gmina Kościan.

Jednocześnie przypomina się odbiorcom wody, że miejsce wbudowania wodomierza głównego powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu. Chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych. W przypadku braku takiego miejsca wodomierz może być wbudowany w typowej studzience wodomierzowej.

W związku z wykonywaniem wymiany wodomierzy głównych z radiowym odczytem, proszę Odbiorców wody o umożliwienie dostępu do miejsca wykonania wyżej wymienionych prac poprzez rozebranie wykonanych zabudów, jeżeli takie występują.

Powyższy zestaw pomiarowy rozwiązuje w pełni nasze problemy związane z trudnym dostępem do wodomierzy. Tak   jak   w   przypadku  dotychczas    stosowanych   wodomierzy,  tak  i  w  tym  przypadku,   zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan  oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb.

Układ wodomierz – nakładka oprócz podstawowych funkcji pomiaru zużycia wody, odczytu i transmisji radiowej danych, rejestruje również szereg dodatkowych informacji jak: indeks daty i stan baterii, a także alarmy rejestrujące cofanie wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki itp. Wszystkie te informacje są przekazywane drogą radiową w czasie dokonywania odczytów.
W związku z powyższym prosimy o nieingerowanie w układ pomiarowy. Jego naruszenie jest nielegalne i karane.

Szanowni Państwo!

Wdrażany  nowy  system pomiaru zużycia wody jest  przyjazny dla Państwa i korzystny dla Gminy Kościan.

 Jesteśmy przekonani, że rozwiąże on szereg dotychczasowych problemów związanych z odczytem wodomierzy i spotka się z Państwa strony z pełną aprobatą i zadowoleniem.

Wodomierze wymieniane będą przez firmę zewnętrzną – KRZYSZTOF KUSTOSZ ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I OGRZEWNICTWA z siedzibą: ul. Graniczna 5, 64-000 Kościan.

Telefon kontaktowy: 601-754-714

Pracownicy firmy instalacyjnej posiadają upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Kościan.

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy prowadzone będą od poniedziałku do soboty.

Prosimy także o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że odbiorca usług posiadający podlicznik, który nie posiada ważnej cechy legalizacji zobowiązany jest do wymiany go na wodomierz firmy Apator Powogaz – średnicy DN 15-20 (smart Plus R100) wraz z nakładką, przystosowaną do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powogaz, który został wprowadzony na terenie Gminy Kościan. (Informację dotyczącą typu wodomierza należy uzyskać przed jego zakupem w tut. Urzędzie Gminy).

Zakup podlicznika (wodomierza) wraz z nakładką oraz jego wymianę odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan, ul. Młyńska 15, pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 65-512-10-01, wew. 40

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły