XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA uprzejmie zawiadamia, że XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA odbędzie się w czwartek 11 października 2018 r. o godzinie 12.00 w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie przy ul. Mickiewicza 11

W programie sesji podjęcie uchwał  w sprawie:

 • wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana;
 • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana;
 • zmiany statutów jednostek pomocniczych miasta Kościana;
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu;
 • zmiany uchwały nr XXXII/338/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
 • zmiany uchwały  budżetowej na 2018 rok;
 • zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu;
 • zmiany Uchwały Nr XXXIV/357/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2018 r.;
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan.

Ponadto w programie sesji wręczenie aktów nadania stypendiów Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego, sprawozdanie z organizacji w 2018 roku letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ocena realizacji budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I półrocze 2018 r., a także podsumowanie kadencji rady miejskiej 2014-2018.          

Najnowsze artykuły