Kolejne działania “Prędkość – Zero Tolerancji”

W dniach 4 i 5 października 2018 roku wielkopolscy policjanci przeprowadzą działania „Prędkość – zero tolerancji”. Kierujący pojazdami mogą spodziewać się również „kaskadowej kontroli prędkości”. Nadmierna szybkość jest cały czas główną przyczyną zdarzeń drogowych, dlatego funkcjonariusze nie będą tolerancyjni dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. Działania zostaną przeprowadzone przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych, ale policyjnych kontroli można spodziewać się również na drogach lokalnych.

Do akcji „wielkopolskiej drogówki” włączą się również policjanci z województwa pomorskiego, którzy działania prowadzić będą przy granicy z województwem wielkopolskim.

NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA

Nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach – wypadków śmiertelnych. Wielu kierowców lekceważy obowiązujące przepisy, czym stwarzają realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Co trzecia osoba, która ginie na drodze, to ofiara nadmiernej prędkości. ¼ wypadków na drodze jest spowodowana tym, że kierowcy nie dostosowują prędkości do panujących warunków. 25 % osób, które odnoszą rany w wyniku zdarzeń drogowych, to również ofiary nadmiernej prędkości.

Główne przyczyny zdarzeń drogowych zaistniałych z winy kierujących, to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i niedostosowanie prędkości do panujących warunków ruchu.

ROK 2017 Wypadki Zabici Ranni Kolizje
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 454 610 66 83 587 729 5256 5036
Niezachowanie bezp. odległości między pojazdami 133 218 5 6 173 256 5262 5175
Razem wykroczenia związane z prędkością 587 828 71 89 760 985 10518 10211
9 MIESIĘCY 2018 ROKU Wypadki Zabici Ranni Kolizje
9 m. 2017 9 m.

2018

9 m.

2017

9 m.

2018

9 m.

2017

9 m.

2018

9 m.

2017

9 m.

2018

Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 479 458 71 33 558 606 3527 3547
Niezachowanie bezp. odległości między pojazdami 160 152 4 2 189 194 3746 3692
Razem wykroczenia związane z prędkością 639 610 75 35 747 700 7273 7239

Mimo, iż większość wypadków ma miejsce w obszarze zabudowanym, to w wyniku wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym ginie zdecydowanie więcej osób. Przyczyną takiego stanu rzeczy upatrywać należy w tym, że na obszarze  niezabudowanym kierujący rozwijają większe prędkości, a skutki zdarzeń są bardziej tragiczne.

KASKADA

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań będzie zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą chcieli wyeliminować z dalszej jazdy jak największą ilość drogowych piratów. Podczas dwudniowych działań kierowcy muszą się liczyć z tym, że na jednym odcinku drogi, ich prędkość może być kontrolowana kilka razy w niewielkich odstępach.

PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ – MOŻESZ STRACIĆ PRAWO JAZDY.

W 2017 roku w Wielkopolsce 2.605 (w 2016 roku – 2.821) kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 roku takich przypadków było 1.489.

POJEDZIESZ ZA SZYBKO – STRACISZ PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE.

Od ponad 3 lat obwiązują przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy, które stanowią, że w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób, zatrzymane zostanie prawo jazdy i przesłanie go do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten dokument – za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.

Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin).

Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:

 „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA DROGACH W POLSCE

 

 • Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t

(DMC – dopuszczalna masa całkowita)

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                                        140 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                                120 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                              100 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę      100 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                                      90 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                               20 km/h

 

 • Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów (przyczepą, naczepą)

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                                    80 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                            80 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                          80 km/h
 • Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę  80 km/h
 • Droga jednojezdniowa                                                70 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                               20 km/h

 

 • Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5

Ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

 • Obszar niezabudowany
 • Autostrada                                                                    100 km/h
 • Droga ekspresowa dwujezdniowa                            100 km/h
 • Droga ekspresowa jednojezdniowa                          100 km/h

 

 • Obszar zabudowany
 • Od godz. 5:00 do 23:00                                                50 km/h
 • Od godz. 23:00 do 5:00                                                60 km/h

 

 • Strefa zamieszkania                                              20 km/h

 

MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ.

Wyciąg z:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023)

tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity z późn. zmianami:

C. Prędkość i hamowanie
  art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: art. 20 albo § 27 lub § 31 [1]  
36 do 10 km/h do 50
37 o 11-20 km/h od 50 do 100
38 o 21-30 km/h od 100 do 200
39 o 31-40 km/h od 200 do 300
40 o 41-60 km/h od 300 do 400
41 o 51 km/h i więcej od 400 do 500
42 art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2

art. 19 ust. 2 pkt 1

od 100 do 300
43 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym od 50 do 200
44 art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200
 1. PUNKTY ZA PRĘDKOŚĆ.

Wyciąg z:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488):

  Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
  Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
01 – powyżej 50 km/h art. 92a k.w.
albo art. 97 k.w.
art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d. albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d.
10
02 – od 41 do 50 km/h 8
03 – od 31 do 40 km/h 6
04 – od 21 do 30 km/h 4
05 – od 11 do 20 km/h 2
07 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2

KWP/RN

Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły