Upewnij się, że jesteś w spisie wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy – przypomina PKW. Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum. Wyborca może być ujęty tylko w jednym rejestrze wyborców.

“Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy” – zaznacza PKW. Wskazuje, że osoby zameldowane na pobyt stały są z urzędu ujęte w rejestrze wyborców, natomiast osoby zameldowane na pobyt czasowy muszą złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy o dopisanie do rejestru wyborców.

“Jeśli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu lub zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze stałego rejestru wyborców. To oznacza, że nie będziesz ujęty w spisie wyborców sporządzanym w związku z wyborami lub referendum, nawet jeżeli jesteś zameldowany na pobyt czasowy” – zauważyła PKW. Komisja wyjaśnia, że spis wyborców to spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania. Spis wyborców dla każdego obwodu głosowania sporządza wójt (burmistrz, prezydent miasta) na podstawie rejestru wyborców. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

“Przepisy prawa wyborczego nie określają terminu, do którego należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Przy czym należy pamiętać, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma trzy dni na rozpatrzenie wniosku” – zauważa PKW. Zaznacza przy tym, że pomiędzy 20 a szóstym dniem przed dniem wyborów można sprawdzić w urzędzie gminy, w której został sporządzony spis wyborców, czy nasze nazwisko jest w nim uwzględnione. Gmina odpowie, że jest się ujętym w spisie wyborców, albo że w nim nie figurujemy (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), lub że dane wyborcy podane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. W spisie wyborców znajdują się wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy, którzy nie złożyli wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu. W spisie znajdują się również wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek. Taka osoba zostanie wpisana z urzędu do spisu wyborców w gminie, w której ujęta jest w rejestrze wyborców, sporządzonym dla obwodu głosowania właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy.

Spis wyborców będzie udostępniany od 1 do 15 października 2018 r. Każdy z wyborców może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców w urzędzie, w którym spis został sporządzony. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły