Kolejny nabór wniosków o dotacje na wymianę kotłów c.o.

Informujemy mieszkańców, że z dniem 1 września br. rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z wymianą systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym na niskoemisyjne.

Dotyczy źródeł ciepła takich jak:

• kotły gazowe,
• piece zasilane prądem elektrycznym,
• kotły na olej opałowy,
• kotły olejowo-gazowe,
• kotły na paliwa stałe spełniające wymagania określone w normie PN-EN 303-5:2012 dla urządzeń 5 klasy.

Wysokość dotacji na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego źródła ciepła wynosi:

  • osoby fizyczne – 50 % wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000 zł,
  • wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prawne nie działające w celu osiągnięcia zysku – 30 % wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 5.000 zł.

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

  • trwała likwidacja dotychczasowego nieekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym, z wyjątkiem pieców kaflowych w których zamurowano wloty kominowe oraz kominków stanowiących ogrzewanie dodatkowe,
  • posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której realizowana ma być inwestycja, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych posiadania nieruchomości w zarządzie.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego Kościana (parter) Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan w terminie od 1 września do 31 października br. dla inwestycji których realizacja planowana jest od stycznia  2019 r.Wszelkie informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22. pok. 122, tel. 65 512 18 38, e-mail:  kos@koscian.pl

 

REGULAMIN – http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2018/5485/akt.pdf

Zarządzenie Nr 670/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na dofinansowanie zadań związanych z ochrona powietrza – http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiKosciana/document/500795/Zarz%C4%85dzenie-670_18

Najnowsze artykuły