XL sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Zawiadamiamy, że XL sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w środę 22 sierpnia 2018 roku. Początek posiedzenia godzina 16.00, sala SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja na temat formowania jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu leszczyńskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 8. Zapytania radnych.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021 (druk nr 374),
 2. zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” (druk nr 375),
 3. zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018r.
  w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 376),
 4. zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (druk nr 377),
 5. statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach (druk nr 378),
 6. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 379),
 7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 380),
 8. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku (druk nr 381).
 1. Wnioski i oświadczenia radnych.
 2. Zakończenie sesji.

Najnowsze artykuły