Sesja samorządu

W czwartek, 9 sierpnia br., odbędzie się LXIV sesja Rady Miejskiej Czempinia. Program obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2018 – 2026.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Piotrkowicach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowym Borówku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Rakówce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Czempiń z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Czempiniu pomnika upamiętniającego 100 – lecie odzyskania niepodległości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Czempiń oraz zasad i trybu nadawania.
14. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zakończenie obrad LXIV sesji.

Więcej informacji znajdziesz na: https://www.czempin.pl/LXIV_sesja_Rady_Miejskiej_w_Czempiniu.html

Źródło: czempin.pl

Najnowsze artykuły