Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi.

Wniosek złożony w ramach konkursu dla działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 15.932.598,91 zł brutto (realizacja w latach 2018-2020)
Kwota dofinansowania: 7.239.893,12 zł
 (WRPO 2014-2020)

Rozbudowa oczyszczalni związana jest z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych, poprawą istniejącego stanu techn., wprowadzeniem nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudową o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność pracy oczyszczalni ścieków. Inwestycja ma za zadanie doprowadzenie oczyszczalni ścieków do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy obiektu przy niskich kosztach eksploatacji oraz zwiększenie jej przepustowości z Qdśr = 600 m3/d do Qdśr = 820 m3/d.

Projekt polegać będzie na realizacji oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. Projekt zakłada zwiększenie efektywności mechanicznej oczyszczania ścieków. W ramach zadania przewiduje się separację z krat i piasku, co znacznie zmniejszy ilość wydzielanych zanieczyszczeń i ograniczy do minimum ich uciążliwość.  Ponadto w ramach projektu wybudowany zostanie reaktor biologiczny w konstrukcji żelbetowej obejmujący dwa bliźniacze ciągi technologiczne (stary bioreaktor zostanie rozebrany). Zadaniem reaktora biologicznego będzie biologiczne oczyszczanie ścieków w zakresie redukcji substancji organicznych i biogennych.  Zagęszczanie i stabilizacja osadu prowadzone będą w projektowanej komorze stabilizacji. Istniejąca stacja odwadniania z minihigienizacją pozostanie w istniejącym budynku technicznym. Osad z istniejącej stacji odwadniania kierowany będzie, przy użyciu przenośnika ślimakowego pod istniejącą wiatę technologiczną. Dalsze zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane będzie w projektowanej solarnej suszarni osadów.

W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostanie wykonana oczyszczalnia ścieków składająca się m.in. z:

Układu  przyjęcia i transportu ścieków wraz ze stopniem mechanicznego oczyszczania:

a. Budynek kraty wstępnej zblokowany ze stacją zlewczą ścieków – obiekt nowy,

b. Przepompownia ścieków surowych – obiekt nowy.

c. Oczyszczalnia mechaniczna – urządzenie nowe umieszczone w istniejącym budynku technicznym,

d. Zbiornik retencyjny z komorą zasuw – adaptacja,

e. Budynek recyrkulacyjny ze stacją dmuchaw zblokowany z komorą rozdziału, –obiekt nowy,

Reaktora biologicznego oczyszczania ścieków – 2 ciągi technologiczne (obiekt  nowy).

Węzła gospodarki osadowej:

a. Komora stabilizacji osadu nadmiernego – obiekt nowy,

b. Stacja odwadniania osadu – urządzenia istniejące umieszczone w istniejącym budynku technicznym,

c. Wiaty technologiczne (osadu odwodnionego) – obiekty istniejące.

d. Solarna suszarnia osadów – obiekt nowy

Obiektów towarzyszących, m.in.:

  1. Stacja dmuchaw [SD] – urządzenia istniejące oraz nowe umieszczone w projektowanym budynku recyrkulacyjnym ze stacją dmuchaw i komorą rozdziału oraz w istniejącym budynku technicznym,
  2. Stacja dozowania reagentów [DR] – obiekt nowy
  3. Zbiornik wody technologicznej [PSo] – obiekt adaptowany
  4. Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych [KPo] – obiekt adaptowany i obiekty nowe.

Ponadto przebudowany zostanie budynek socjalno-administracyjny, wykonane zostaną niezbędne drogi, ciągi komunikacyjne i ogrodzenie.

Zgodnie z bilansem jakościowo-ilościowym ścieków do oczyszczalni ścieków dopływać będą następujące ścieki:

– ilość ścieków:

Qdśr = 820 m3/d – średniodobowa ilość ścieków,

Qdmax = 1110 m3/d – maksymalna dobowa ilość ścieków,

Qhmax = 145 m3/h – maksymalna godzinowa ilość ścieków.

– jakość ścieków:

SBZT5 = 600 gO2/m3 – zanieczyszczenia organiczne BZT5,

SCHZT = 1200 gO2/m3 – zanieczyszczenia organiczne ChZT,

Szaw.og = 600 g/m3 – zawiesina ogólna,

SN.og = 110 gN/m3 – azot ogólny,

SP.og = 18 gP/m3 – fosfor ogólny.

Projekt obejmował będzie również Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turwi(wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej). W wyniku projektu powstanie nowa sieć wraz z przyłącz. o parametrach:

– kolektory PVC 200 mm – 990,00 m

– przyłącza PVC 160 mm – 113,00 m/ 13 szt.

– przyłącza PVC 200 mm- 81,00 m / 4 szt.

 

http://www.gminakoscian.pl/db/news_att/15ffd3760f.pdf

 

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły