Studenci i uczniowie mogą ubiegać się o stypendium

W tym roku po raz kolejny Zarząd Powiatu Kościańskiego przyzna stypendia Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów.O stypendia mogą ubiegać się uczniowie na stałe zameldowani na terenie powiatu kościańskiego, którzy uczęszczają do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i ukończyli I rok nauki w takiej szkole, a ich średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.O przyznanie stypendium mogą ubiegać się także studenci, którzy na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat, są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym i ukończyli pierwszy rok tych studiów, a średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.  W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.Uczniowie i studenci chcący ubiegać się o stypendium powinni złożyć do Zarządu Powiatu odpowiedni wniosek, do wglądu zaświadczenie o zameldowaniu lub dowód osobisty, do wglądu świadectwo szkolne/indeks za ostatni rok nauki (jeżeli regulamin studiów nie przewiduje dokumentowania przebiegu studiów w indeksie, wymagany jest do wglądu wydruk z dokumentacji przebiegu studiów). Należy także dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez szkołę lub uczelnię, kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia/studenta oraz zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia/studenta, klauzula informacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 210) do 10 września 2018 roku dla uczniów i do 10 października 2018 r. dla studentów.Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Więcej informacji na www.powiatkoscian.pl w zakładce Dla mieszkańców/Oświata/Stypendia Starosty Kościańskiego

 

źródło:Powiat Kościański

Najnowsze artykuły