Gospodarka odpadami w Nowym Dębcu

Od dwóch lat w ośrodku wypoczynkowym w Nowym Dębcu wprowadzono nowe zasady odbioru śmieci dla prywatnych domków zamieszkałych czasowo.

Uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W związku z powyższym właściciel takiej nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druki dostępne na stronie www.selekt.czempin.pl lub w urzędach gmin członkowskich związku) i uiszczenie opłaty za rok w wysokości 120 zł w przypadku segregacji odpadów lub 170 zł w przypadku zbierania odpadów w sposób zmieszany. W celu ułatwienia w sezonie letnim „pozbywania się odpadów” komunalnych z nieruchomości letniskowych zostały zlokalizowane na terenie Nowego Dębca cztery punkty na tzw. gniazda na odpady. W każdym takim miejscu zostały postawione pojemniki na odpady zmieszane oraz do segregacji. Jeden z nich zlokalizowano w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków (w tym miejscu można pozostawić również odpady zielone tj. trawę, liście i drobne gałązki). Te miejsca składowania odpadów przeznaczone są wyłącznie dla właścicieli domków letniskowych w Nowym Dębcu. Przypominamy również, że nie wolno w tych miejscach pozostawiać odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Mieszkańcy mogą je bezpłatnie odstawić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Bonikowie. Próby podrzucania tego rodzaju śmieci będą monitorowane przez zainstalowane kamery oraz służby gminne, a wobec winnych wyciągane będą konsekwencje. Właściciele budynków zamieszkałych na stałe zobowiązani są do złożenia deklaracji śmieciowych na dotychczasowych zasadach (od liczby osób) i odpady z ich posesji odbierane będą wg przyjętego dla Gminy Kościan harmonogramu. (md)

źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły