Michał Samoląg będzie Skarbnikiem Powiatu

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 27 czerwca 2018 roku, Rada Powiatu powołała na stanowisko Skarbnika Powiatu Michała Samolaga. Nowy skarbnik obejmie stanowisko 30 lipca 2018 roku. Powołanie i odwołanie skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu, należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu. Skarbnik powiatu jako główny księgowy budżetu musi spełniać wszystkie wymagania stawiane głównym księgowym, tj. mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, ponadto nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe. Skarbnik powiatu musi też spełniać jeden z poniższych warunków: mieć ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, być wpisanym do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

– Dziękuję państwu radnym za okazane mi zaufanie. Chcę swoją pracą, zaangażowaniem na rzecz powiatu spłacać ten kredyt zaufania . Obiecuję , że tak będzie – powiedział Michał Samoląg po tym jak rada podjęła uchwałę w sprawie powołania go na stanowisku Skarbnika Powiatu. Michał Samolag podziękował też starostom, staroście Turskiemu za zgłoszenie swojej kandydatury oraz byłemu staroście Jęczowi za to, że dostrzegł w nim potencjał i przyjął go do pracy w starostwie. Kilka słów skierował też bezpośrednio do skarbnik Grażyny Szproch, dziękując jej za to, że przez te lata wspólnej pracy mógł  się od niej wiele nauczyć. Michał Samoląg w 2001 roku ukończył studia wyższe zawodowe na kierunku marketing i zarządzanie w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Następnie kontynuował naukę na kierunku Zarządzanie i marketing w zakresie zarzadzania przedsiębiorstwami na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uzyskując w 2003 r. tytuł magistra. Ponadto na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2004 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz w 2014 r. w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. W czerwcu tego roku ukończył studia Master of Public Administration organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Michał Samoląg pracę w Starostwie Powiatowym w Kościanie rozpoczął w 2010 r. na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Finansów. Wcześniej od 1999 do 2010 roku zatrudniony był w prywatnym przedsiębiorstwie usługowym na stanowisku pracownika biurowo – księgowego. Od 2 stycznia 2007 r. do 30 kwietnia 2010 r. zatrudniony był  w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie na stanowisku głównego księgowego.

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły