Jednogłośne ,,absolutorium”

W poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku odbyła się XLIV Sesja Rady Miejskiej Krzywinia. Sesja odbyła się w godzinach przedpołudniowych w Domu Strażaka w Krzywiniu. Na początku sesji Prezes Stowarzyszenia Promień w Krzywiniu Przemysław Kaczor przedstawił informację z działalności Stowarzyszenia, składając jednocześnie podziękowania Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik oraz Radnym Rady Miejskiej Krzywinia za dotychczasową współpracę. Podczas sesji wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej. Radni Rady Miejskiej Krzywinia w części uchwałodawczej rozpatrzyli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za rok 2017, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz informację o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2017 roku. Rada Miejska Krzywinia zatwierdziła w/w sprawozdania i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Rada Miejska Krzywinia w dalszej części uchwałodawczej wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopaszewie oraz z w Łagowie oraz na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu. Radni podjęli również ostatnią już uchwałę w celu przygotowania sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Krzywiń. Ponadto Rada podjęła szereg uchwał finansowych, w celu dostosowania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2017 do obecnych potrzeb wynikających bieżących potrzeb Gminy. Rada Miejska określiła również nowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń. Radni wydłużyli termin prac doraźnej Komisji Statutowej do końca sierpnia br. Rada podjęła uchwałę o ustaleniu wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy, obniżając mu uposażenie zgodnie z nowymi krajowymi regulacjami prawnymi. W wolnych głosach i wnioskach wysłuchano głosów mieszkańców Gminy Krzywiń w tematach utrudnień w związku z realizacją inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Krzywiniu oraz funkcjonalności Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły