Zmiana harmonogramu pracy aptek!

UCHWAŁA NR XXXVIII/354/18
RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku.
Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (tj.Dz.U.2017.2211 ze
zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.2018.995 ze
zmianą), po uzyskaniu opinii burmistrzów gmin z terenu powiatu kościańskiego oraz opinii Prezydium
Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXXI/295/17 z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku
wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kościańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z mocą od 1 czerwca 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady
Paweł Buksalewicz

Najnowsze artykuły