Absolutorium dla Wójta Gminy Kościan

Rada Gminy Kościan jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Kościan z tytułu wykonania gminnego budżetu za 2017 rok. Był to kolejny rok wzrostu gospodarczego w Gminie Kościan.Budżet Gminy Kościan w minionym roku wyniósł po stronie dochodów 74.630.493,56 zł, a po stronie wydatków 77.458.966,13 zł. Podobnie jak w latach poprzednich budżet w roku 2017 został zrealizowany na wysokim poziomie. Dochód na jednego mieszkańca wyniósł 4.655 zł. Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne w kwocie 26.430.470 zł (35,4%) oraz udziały w podatkach PIT i CIT w kwocie 12.456.273 zł (16,7%), co stanowi razem 51,2 % całości dochodów. W dochodach własnych gminy przeważa podatek od nieruchomości (44,5%). Coraz większy dochód stanowi tzw. opłata eksploatacyjna, której udział w dochodach własnych sięga 14,9 %. Duże wpływy do kasy gminnej stanowią również opłaty za dostarczanie wody  i odprowadzanie ścieków (w sumie 16,7%). Dotacje celowe na zadania własne i zlecone stanowiły w sumie 29,5 % dochodów. W większości były to środki na realizację świadczeń wychowawczych programu Rodzina 500+. Subwencja ogólna oświatowa oraz wyrównawcza wyniosły 12.326.815 zł, co stanowi 16,5 % dochodów.Po stronie wydatków najwięcej środków w budżecie gminy zostało przeznaczonych na zadania związane z oświatą i wychowaniem, tj. 22.040.002 zł (28,5%), z czego udział środków gminnych sięgnął niemal połowy. Udział wydatków na opiekę społeczną i świadczenia 500+ wyniósł 20.537.694 zł, tj. 26,5 % wydatków. Na budowę, rozbudowę i utrzymanie dróg przeznaczono łącznie 12.386.798 zł (16% budżetu), a na gospodarkę wodno-ściekową 11.124.463 zł (14,4%). W roku 2017 Gmina Kościan przeznaczyła na wydatki majątkowe kwotę 21.965.332 zł, co stanowi 28,4 % wydatków budżetu. Środki te zasiliły głównie inwestycje drogowe (52,5%), inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową (28%) oraz inwestycje oświatowe (10,4%). Największymi inwestycjami w 2017 były: budowa przedszkola w Starych Oborzyskach, przebudowa ulic w Racocie, budowa ul. Polnej i Bocznej w Starych Oborzyskach, budowa drogi Nacław-Kościan, przebudowa drogi Krzan-Kokorzyn (I etap), rozbudowa stacji uzdatniania wody we Wławiu, budowy sieci wodociągowych: Mikoszki-Bonikowo, Osiek-Nowy Dębiec oraz w Starych Oborzyskach i Łagiewnikach, zakończenie budowy kanalizacji w Kobylnikach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie, przebudowa stanicy WOPR w Nowym Dębcu, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie.W ramach wydatków majątkowych przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kościańskiego na zadania inwestycyjne w kwocie 1.854.000 zł, a dla Miasta Kościana – 100.000 zł. Gmina Kościan udzieliła ponadto dotacji w wysokości 260.000 zł organizacjom pozarządowym na zadania w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i promocji zdrowia oraz Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich – 50.000 zł. Dofinansowano także jednostki OSP i PSP, przydomowe oczyszczalnie i usuwanie azbestu, remonty zabytków oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej i działalność Schroniska dla zwierząt w Gaju. Realizowane były także zadania w ramach funduszu sołeckiego, który w roku 2017 zamknął się kwotą 659.747,61 zł. (md)

 

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły