Remont sieci kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi.

W roku 2017 Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o. ogłosiły przetarg nieograniczony na „Wykonanie remontu istniejącej kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic Prusa i Sierakowskiego, ul. Kilińskiego, ul. 14 Dywizji, ul. 27 Stycznia, ul. Topolowa, ul. Krzywa.Łącznie w zadaniu 1159 metrów bieżących kanalizacji sanitarnej o różnych średnicach i materiałach rur istniejącej kanałów. Studni remontowanych 42 studnie betonowe, w których 8 zauważono korozję siarczanową oraz wrastające korzenie. Inwestor zdecydował o wykonaniu remontu za pomocą rękawa termoutwardzalnego z zastosowaniem żywic epoksydowych. Natomiast studnie 34 sztuki chemią budowlaną natomiast 8 sztuk, w których zauważono proces korozji siarczanowej były wyremontowane dodatkowo natryskiem polimocznikiem. Przetarg na wykonanie zadania wygrała firma z Czerwieńska Cons Control System, która specjalizuje się w remontach, inspekcja bezwykopowych sieci kanalizacji i nie tylko. W ulicy Prusa ze względu na częste zatory rok wcześniej wykonano kompleksowego czyszczenia i skanowania kanału. Jak się okazało kanał wykonany jest z rur betonowych, w których pojawiały się już spękania i korozja siarczanowa. Dodatkowym problemem są odprowadzenia wód opadowych i roztopowych przez użytkowników (klientów wodociągów) do sieci kanalizacji sanitarnej (w Kościanie jest kanalizacja rozdzielcza). Przez ten proceder w kanale o dużej chropowatości odkładała się duża ilość piasku i innych materiałów niesionych przez wody opadowe i roztopowe (ul. Prusa jest nieutwardzona). Zdjęcie kanalizacji ulicy Prusa prze remontem. Widoczne złogi piasku.Zastosowanie metody renowacji tej ulicy miały zabezpieczyć przed infiltracją i eksfiltracja ścieków i wód gruntowych. Rękaw termoutwardzalny ma również o wiele mniejszą chropowatość powierzchni a niżeli powierzchnia betonowej rury. Długość odcinka do remontowanego 78 mb DN200 betonowy. Kanalizacja w ulicy Sierakowskiego była również przeskanowane wraz z ulicą Prusa jest to jeden ciąg kanalizacji. Kanalizacja ta o długości 134 mb jest wykonana z kamionki Dn200. Wykazywała również infiltrację i eksfiltrację ścieku oraz wody do i z kanalizacji. W tym przypadku również wykonano instalację rękawa termoutwardzalnego z zastosowaniem żywic epoksydowych. W ulicy 27 Stycznia i Topolowej i Krzywej przewidywane są remonty ulic, polityka Spółki Wodociągi Kościańskie przewiduje kontrolę mediów w takim przypadku. Dlatego też powstała dokumentacja z inspekcji TV kanalizacji w wyżej wymienionych ulicach. Ta się również pozostawiała wiele do życzenie. Znacząca infiltracja wody gruntowej a co za tym idzie również drobiny piasku niesione przez te medium były znaczne. Dodatkowo inspekcja pokazała, że w jednym z przyłączy jest wepchnięta deska do sieci a w drugim zalega beton od połączenia nowego przyłącza z siecią. Wyremontowano w analogiczny sposób (jak wcześniej opisane sieci) DN200 kamionka długości 225 mb ul. Topolowa, ul. Krzywa DN200 kamionka 94 mb. Natomiast w ulicy 27 Stycznia wykonano wymianę 9 mb rury metodą wykopową, wykonał tą pracę dział sieci wod – kan Wodociągów Kościańskich Sp. z o. o. Wymiana ta była podyktowana znacznym zaniżeniem sieci kanalizacyjnej, prawdopodobnie w wyniku złego wykonawstwa. Dopiero po tych pracach przez całość kanalizacji przeprowadzono rękaw filcowy nasączony zieloną żywicą epoksydową by po jej termo utwardzeniu uzyskać idealnie wykonaną rurę, której osłoną jest stary kanał z betonu. Łączona długość DN200 kamionka 118 mb i DN300 beton długości 200 mb. Ostatni odcinek poddany renowacji jest bardzo ważnym fragmentem Kościańskiej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Są to dwa rurociągi jeden żeliwny DN 590 żeliwo (lub stal) o długości 70 mb oraz drugi DN490 żeliwo (lub stal) o długości 40 mb. Obydwa rurociągi doprowadzają ściek do przepompowni ścieków przy ulicy Bączkowskiego (najbliżej położona przepompownia Kanału Obry oraz oczyszczalni ścieków w Kościanie. Te dwa rurociągi są położone w dnie Kanału i Kanału Obry mając na uwadze bezpieczeństwo układu oraz bezpieczeństwo wody w Kanałach Obry – którymi można pływać kajakami – zdecydowano o remoncie rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi. Odcinek ten był skanowana i wykazywał już silną korozję, rozwarstwianie się rury. Kształt tych rur odbiegał od okręgu. Dlatego też rurociągi były wytypowane, jako pilne do remontu.Wszystkie studnie zostały wyremontowane poprzez wyczyszczenie hydrodynamiczne, następnie natryskiem mechanicznym nałożono chemię budowlaną. W 8 studniach najsilniej skorodowanych dokonano nałożenia jeszcze jednej powłoki metodą mechaniczną materiałem nakładanym był polimocznik w kolorze czerwonym. Wykonawcą tej ostatniej powłoki była firma Coatreno współpracująca z firmą Cons. Najważniejsze jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego kanalizacji. Stan kanalizacji z lat 60 – 80 przedsiębiorstwa kanalizacyjne powinny sprawdzać, ponieważ często są to kanały do remontu. Korozja siarczanowa, uszkodzenia mechaniczne (wykonywanie niewłaściwie nowych przyłącz), rozszczelnienie złączy rur to tylko niektóre awarie, które ujawniane są podczas inspekcji CCTV. Oczywiście ważna jest specyfikacja a przede wszystkim wykonawstwo przez doświadczonego wykonawcę. Wodociągi Kościańskie Sp. z o. o. planuje, co roku remont kanalizacji za pomocą rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi. Remonty studni chemią budowlaną i w razie potrzeby natryskiem polimocznikiem lub panelami GRP. Doświadczenia z poprzednich lat remontu pokazują, iż Spółka odnotowuje mniejszą ilość tzw, zatorów na odcinkach sieci kanalizacji wyremontowanej. Operatorzy wskazują, iż na oczyszczalni pojawia się mniej piasku, co może być spowodowane doszczelnienie układu przed infiltracją wody, która niesie ze sobą drobiny piasku do kanalizacji.

 

 

Najnowsze artykuły