Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje , iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego  programu „ Aktywny Samorząd” w 2018 r. Program ten będzie finansowany  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2018 r.  dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano  nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu  sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D – pomoc w utrzymaniu  aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką  (dziennego opiekuna, niani lub w ramach  klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego , zespołu wychowania przedszkolnego ).

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji :

– w szkole policealnej

– w kolegium

– w szkole wyższej ( studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia , jednolite studia magisterskie , studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie  stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym , w tym też również za pośrednictwem internetu ), a także kosztów przewodu doktorskiego , otwartego poza studiami doktoranckimi .

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w 2018 r .:

Moduł I

od 1.04 2018 r.  do 30.08.2018 r.

Moduł II

od 10.03.2018r.  do 30.03.2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018) – semestr letni

od 4.09.2018 r.  do 10.10.2018r.( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 ) – semestr zimowy

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 65/511-01-66 , 65 512-02-17.

Najnowsze artykuły