Zostań urzędnikiem wyborczym

Wójt Gminy Kościan informuje, że Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Lesznie poszukuje kandydatów na urzędników wyborczych. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

– posiadać wykształcenie wyższe;

– mieć zatrudnienie w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej;

– nie wykonywać funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;
– nie byc skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nie należeć do partii politycznej;

– nie prowadzić działalności publicznej niedającej sie pogodzić z pełnieniem funkcji;

– nie byc ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);

– nie być kandydatem w wyborach okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.

Chętnych do pracy w charakterze urzędnika wyborczego w Gminie Kościan, proszę o złożenie zgłoszenia na załączonym druku w terminie do 24 kwietnia 2018r. (wtorek) do godziny 14.00, w sekretariacie Urzędu Gminy Kościan, ul. Młyńska 15.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły