LVIX sesja Rady Miejskiej w Czempiniu

Porządek obrad LVIX sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
Termin: 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 15.00
Miejsce: Sala sesyjna Urzędu Gminy w Czempiniu
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVI, LVII, LVIII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czempiń na lata 2018 – 2026.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Czempiń na 2018 rok. załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń. załącznik 1 załącznik 2 załącznik 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele w Czempiniu.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Czempiń w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czempiniu z działalności w okresie międzysesyjnym.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad LVIX sesji.

Źródło: gmina Czempiń

Najnowsze artykuły