Jest praca z niepełnosprawnymi

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu ogłasza nabór  na  wolne stanowisko ,,Opiekuna” w podległej mu placówce.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna  będzie należało miedzy innymi:

 • Organizowanie zróżnicowanych zajęć z uczestnikami w ramach terapii zajęciowej
  na terenie Ośrodka i podczas planowanych wyjść poza Ośrodek,
 • Przygotowywanie programów artystycznych
 • kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez odtwarzanie i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd,
 • opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujących ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego ŚDS

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie min średnie odpowiedniej specjalizacji umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna;
 • co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku w bezpośrednim kontakcie z osobami chorymi psychicznie i upośledzonymi umysłowo;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób
  chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo,
 • umiejętność współdziałania z osobami niepełnosprawnymi chorymi psychicznie
  i upośledzonymi umysłowo, ich rodzinami oraz z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego
 • umiejętność prowadzenia zajęć muzycznych;
 • komunikatywność;
 • umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność  rozwiązywania problemów;
 • dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność;
 • wysoka kultura osobista;

 

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku opiekuna;
 • praca odbywać się będzie w budynku przy ul. Generała Chłapowskiego 28 w Krzywiń;
 • praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami ŚDS, zarówno w placówce jak i podczas wyjść terapeutycznych.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających półroczny staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
 • podpisane odręcznie oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do księgowości ŚDS w Krzywiniu pokój nr 1 lub przesłanie  za pośrednictwem poczty  do dnia  27.04.2018 r. (decyduje  data wpływu do Księgowości Ośrodka ) na  adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu
ul. Generała Chłapowskiego 28, 64-010. Krzywin

z dopiskiem na kopercie: „ opiekun ”

Najnowsze artykuły