60 tysięcy złotych na zabytki

Rada Powiatu Kościańskiego podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.Dotacje na łączną kwotę 60 tys. złotych otrzymają cztery podmioty. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Stanisława Kostki w Racocie przyznana została dotacja w wysokości 10 tys. złotych. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie także otrzymała dotację w kwocie 10 tys. złotych. Po 20 tys. złotych otrzymały parafie pw. NMP Wniebowziętej w Śmiglu oraz pw. Świętego Michała Archanioła w Czempiniu.Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego można było składać do Zarządu Powiatu Kościańskiego.Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub do gminnej ewidencji zabytków. W szczególnych okolicznościach, jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub jeśli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

Najnowsze artykuły