Zrobią drogę w Sierakowie

Władze Gminy Kościan podpisały umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na budowę drogi Sierakowo – Kiełczewo w zakresie I części zamówienia tj. „Budowa drogi w Sierakowie”. Kwota umowy uzyskana w wyniku postępowania przetargowego to 2.895.739,21 zł. Termin realizacji: do 31.10.2018 r. Zadanie polega na budowie drogi gminnej relacji Sierakowo – Kiełczewo o długości 1216 m z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6 m wraz z wjazdami do nieruchomości i zjazdami na pola oraz przebudową kolizji z istniejącymi mediami. Szczegółowy zakres zadania obejmuje:

– budowę drogi klasy L o następującej konstrukcji nawierzchni:

4 cm – warstwa ścieralna,

7 cm – warstwa wiążąca,

7 cm – podbudowa zasadnicza,

20 cm – podbudowa pomocnicza z tłucznia kamiennego,

15 cm- stabilizacja cementowa,

– budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3941,

– budowę chodnika z kostki betonowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową,

– budowę zjazdów indywidualnych,

– konstrukcję pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m i grubości 15 cm,

– przebudowę kolizji z kablem telekomunikacyjnym,

– przebudowę kolizji elektroenergetycznych, (kolizja oznaczona w dokumentacji jako II i III)

– przebudowę kolizji wodociągowej.

Powyższa droga budowana będzie na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z terenami o funkcjach mieszkaniowych i usługowych, co może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne.

Informujemy ponadto, iż w związku z faktem, że na przebudowę ulicy Polnej w Kiełczewie wpłynęła tylko jedna oferta i przewyższała o 1,7 mln zł wartość kosztorysową zadania, Gmina Kościan zamierza ponownie ogłosić przetarg i realizować inwestycję w perspektywie 2018-2019.

Źródło: gminakoscian.pl

Najnowsze artykuły