Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

STAROSTA KOŚCIAŃSKI zawiadamia, że wykonane zostały czynności techniczne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegające na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali; na obszarze obrębów ewidencyjnych: Miasto Kościan, Miasto Śmigiel, Miasto Czempiń, Miasto Krzywiń.Zgodnie z art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu ewidencji gruntów i budynków składający się z części opisowej i kartograficznej, sporządzony w wyniku przeprowadzonej modernizacji.Wyłożenie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Aleja Tadeusza Kościuszki 22, w pokoju nr 24,w dniach od 23 kwietnia 2018 do 15 maja 2018 roku, w godzinach od 9 00 do 1300.Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Najnowsze artykuły