Przebudowa drogi Choryń – Ignacewo

Podpisano umowę na przebudowę drogi Choryń – Ignacewo z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Przetargowa kwota umowy to 1.190.766,92 zł. Termin realizacji – do 30.06.2018 r. Inwestycja zmierza do poszerzenia drogi tak, aby docelowa szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosiła 4,0 m. Wykonawca w ramach zadania wyrówna, wyprofiluje i uzupełni istniejącą nawierzchnię tłuczniową warstwą z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości średnio 15 cm, a następnie ułoży warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grubości 4 cm oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Dodatkowo na poszerzeniach drogi, na mijankach oraz odcinkowo na drodze będzie wykonana pełną konstrukcję jezdni składającą się z następujących warstw:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

– podbudowa z kruszywa łamanego 25 cm,

– warstwa mrozoochronna z piasku gr. 10 cm,

– stabilizacja cementem gr. 15 cm.

Na powyższe zadanie Gmina Kościan złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na udzielenie dotacji w ramach programu przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły