Sesja w Krzywiniu

26 marca 2018 roku, odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej Krzywinia. Podczas sesji wysłuchano informacji Przewodniczącej Rady Miejskiej Krzywinia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, sprawozdania ze Wspólnych Posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej za 2017 rok oraz sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej, w tym z wykonania uchwał za IV kwartał 2017 roku. Ponadto Rajcy Krzywinia wysłuchali sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok oraz sprawozdania Kierownika Posterunku Policji w Krzywiniu za 2017 rok. Przewodnicząca Rady wraz z Burmistrzem podziękowali odchodzącym na emeryturę pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu za wieloletnią pracę na rzecz samorządu krzywińskiego. Ponadto w sposób szczególny podziękowano Sołtysowi wsi Gierłachowo Panu Alfonsowi Motale z okazji jubileuszu 40- lecia pełnienia funkcji sołtysa za ciężką i wytrwałą pracę na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń.

Radni Rady Miejskiej Krzywinia w części uchwałodawczej podjęli 22 uchwały. Uchwały dotyczą spraw: sprawozdawczych rady, oświatowych, programów rocznych, z zakresu działania jednostek podległych, gospodarczych i finansowych. Uchwały zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń.

Na XL sesji Rada Miejska Krzywinia uchwaliła następujące uchwały w sprawie:

1) przyjęcia sprawozdań z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej Krzywinia za 2017 rok,

2) podziału Gminy Krzywiń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

3) zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektorów Zespołów Szkół,

4) zmiany uchwały Nr XXXI/294/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 17.02.2006 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Krzywiń oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

5) statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

6) zmiany uchwały Nr XXVIII/339/2001 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w instytucję kultury,

7) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

8) przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

9) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2018 roku,

10) nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w Kopaszewie,

11) zbycia komunalnych lokali mieszkalnych, w miejscowości Bieżyń,

12) zbycia komunalnych lokali użytkowych, w miejscowości Bieżyń,

13) przekazania w formie darowizny nieruchomości drogowych położonych w Bielewie,

14) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Nowy Dwór,

15) przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Jerka,

16) przyznania w 2018 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków,

17) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Krzywiń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

18) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

19) zmiany uchwały Nr XXXVIII/258/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033,

20) zmiany Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzywiń na rok 2017,

21) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

22) zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Łuszkowie.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły