Retransmisja XXXI sesji Rady Miejskiej Kościana

Featured Video Play Icon

W programie sesji podjęcie uchwał  w sprawie:

  • podziału Gminy Miejskiej Kościan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan; • zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2018 r.;
  • utraty mocy uchwał Rady Miejskiej Kościana; • zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz dzierżawy;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna – Wiatraki;
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2027 z perspektywą do 2032”; • projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego;
  • ogłoszenia tekstów jednolitych uchwał w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

 

Ponadto w programie sesji Roczne sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku oraz roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie w 2017 roku.

Najnowsze artykuły