PRĘDKOŚĆ – ZERO TOLERANCJI

W dniach 22-23 marca br. rusza kolejna edycja działań kontrolno-prewencyjnych w ramach akcji „Prędkość – ZERO TOLERANCJI”. Policjanci będą nieugięci wobec osób łamiących przepisy prawa ruchu drogowego. Pamiętajmy, że stosowanie się do ograniczeń wynikających ze znaków drogowych, może znacząco wpłynąć na redukcję liczby kolizji i wypadków.Na wielkopolskich drogach wciąż dochodzi do wypadków, w których giną ludzie. W związku z tym, istnieje konieczność powtarzania wielokrotnie podejmowanych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Już od 22 marca ponownie rusza akcja „Prędkość – ZERO TOLERANCJI”.Pamiętać należy, iż nieodpowiednie przygotowanie do podróży, brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości, do obowiązujących norm prawnych kodeksu drogowego bądź do panujących na drogach warunków atmosferycznych, może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, co skutkuje niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia, a nawet ludzkiego życia. Policjanci będą rozliczać wszystkich z nieodpowiedzialnej jazdy, nakładając surowe kary za wykroczenia drogowe.Policja apeluje, aby przestrzegać ograniczeń wynikających ze znaków drogowych, a także zachowywać szczególną ostrożność na drogach, dostosowując prędkość do zmieniających się warunków atmosferycznych.Poniżej prezentujemy wyciąg z przepisów – w jaki sposób można stracić prawo jazdy – oraz ile punktów karnych grozi za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ – MOŻESZ STRACIĆ PRAWO JAZDY.
W 2016 roku w Wielkopolsce 2.821 kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.
W okresie od 1 stycznia do 28 lutego 2017 roku takich przypadków było 316.POJEDZIESZ ZA SZYBKO – STRACISZ PRAWO JAZDY NA 3 MIESIĄCE.Od 18.05.2015 r. obowiązują zaostrzone przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy. Wówczas w Ustawie o kierujących pojazdami dodano przesłanki do administracyjnego zatrzymania prawa jazdy w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu skutkuje zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty,który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten dokument- za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z zapisami Ustawy, podmioty uprawnione do kontroli
ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli
czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym
okresie, będzie skutkowało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jady) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw.
Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin).Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi: „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
JAKI MANDAT ZA PRĘDKOŚĆ ?

Wyciąg z:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien
nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń
z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 2023)
tj. z dnia 4 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) – tekst jednolity.
C Prędkość i hamowanie
art. 92a
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
art. 20 lub
art. 31 ust.
1 pkt 1 albo
§ 27, § 31
lub § 81
ust. 1 i 2 [1]
36 do 10 km/h do 50
37 o 11-20 km/h od 50 do 100
38 o 21-30 km/h od 100 do 200
39 o 31-40 km/h od 200 do 300
40 o 41-60 km/h od 300 do 400
41 o 51 km/h i więcej od 400 do 500
42
art. 90
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie
art. 19 ust.
2 pkt 2 od 100 do 300
43 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym
kierującym
art. 19 ust.
2 pkt 1
od 50 do 200
44 art. 97
Niezachowanie przez kierujących pojazdami
objętymi indywidualnym ograniczeniem
prędkości albo pojazdami lub zespołami
pojazdów o długości większej niż 7 metrów
niezbędnego odstępu od pojazdów
znajdujących się przed nimi
art. 19 ust.
3
200
 ILE PUNKTÓW ZA PRĘDKOŚĆ ?
Wyciąg z:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z
kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)
Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
01 – powyżej 50 km/h
art. 92a
k.w.
albo art. 97
k.w.
art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63
ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.
albo §27, §31 ust. 1 lub §81 ust. 1 i
2 z.s.d.
albo art. 21 ust. 4 p.r.d.
10
02 – od 41 do 50 km/h 8
03 – od 31 do 40 km/h 6
04 – od 21 do 30 km/h 4
05 – od 11 do 20 km/h 2
07
Jazda z prędkością
utrudniającą ruch innym
kierującym
art. 90 k.w. art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d. 2

źródło:KPP Kościan

Najnowsze artykuły