Sesja Rady Miejskiej Kościana

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na XXXI sesję Rady Miejskiej Kościana, zwołaną na 22 marca 2018 r. Początek sesji o godz. 16:00. w sali KOK, ul. Mickiewicza 11.

Temat sesji:

-wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

-sprawie utraty mocy uchwał Rady Miejskiej Kościana o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

-Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Kościan przygotowana została na lata 2018 do 2029.

-Uchwała Rady Miejskiej Kościana w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2018 rok

-Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym

-Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana

-Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2018 r.

-Uchwała w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku nr 5A , położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2

-Uchwała w sprawie podziału Gminy Miejskiej Kościan na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

-Uchwała w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan do nowego ustroju szkolnego

-Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie Podgórna – Wiatraki

-Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kościan

-Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych

-Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany “Gminnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 -2027 z perspektywą do 2032”

-Sprawozdanie Policji 2017 r

-Roczne sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kościanie z roku 2017.

 

 

Najnowsze artykuły