Czas na rewitalizację

Samorząd gminy Krzywiń przygotowuje się do nowych projektów i programów z dziedziny rewitalizacji. 2 lutego br. radni podjęli uchwałę ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń (LPR) został opracowany na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020” (Warszawa, 2 sierpnia 2016, MR/H 2014-2020/20(2)08/2016). Dokument ten określa zawartość i strukturę programów rewitalizacyjnych oraz przedstawia m.in. główne etapy prac nad programami, identyfikuje podmioty zaangażowane w ich sporządzanie i realizację. Rewitalizacja to proces przemian służących wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, którego realizacja odbywa się poprzez przedsięwzięcia kompleksowe i zintegrowane, uwzględniające istotne aspekty w sferach społecznej, funkcjonalno-przestrzennej, gospodarczej i środowiskowej. Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, skoncentrowanym terytorialnie, inicjowanym i sterowanym przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), prowadzonym w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i na jej rzecz. Ze względu na szerokość zagadnień, które powinien poruszać proces rewitalizacji, działania na rzecz jej wprowadzenia, koordynowania i monitorowania muszą być prowadzone w sposób jasny i kompleksowy. Instrumentem pozwalającym prowadzić ją w ten sposób będzie niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Krzywiń. Przy tworzeniu niniejszego instrumentu dokonano:
– Diagnozy stanu Gminy Krzywiń, obejmującą zagadnienia związane ze sferą społeczną, gospodarczą, środowiskową, techniczną i przestrzenno-funkcjonalną,
– Wyznaczenia obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i wyboru tych, które najpilniej potrzebują działań rewitalizacyjnych,
– Określenia celów strategicznych i wizji Gminy po przeprowadzeniu rewitalizacji,
– Przedstawienia projektów działań, które będą realizowane w obszarach wsparcia,
– Określenia mechanizmów zapewnienia komplementarności między poszczególnymi przedsięwzięciami oraz pomiędzy poszczególnymi podmiotami rewitalizacji i funduszami na terenie rewitalizowanym,
– Określenia sposobu wdrażania, monitorowania i oceny działań rewitalizacyjnych.
LPR jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły